43 Thomas Kitchin 1764

43 Thomas Kitchin - England Illustrated