31 Thomas Hutchinson / John & Thomas Osborne 1748

31.1 Thomas Hutchinson / John & Thomas Osborne - Geographia Magnae Britanniae

31.1 Thomas Hutchinson / John & Thomas Osborne - Geographia Magnae Britanniae (title page to 1756 issue)